TEST LLÀGRIMA-SCHIRMER

Mesura de la secreció lacrimal

El Test Llàgrima – Schirmer determina si l'ull produeix suficients llàgrimes per a mantenir-se humit. Aquesta prova es duu a terme quan una persona presenta ulls molt ressecs o un llagrimeig excessiu. No suposa cap risc per al subjecte. Un resultat normal de la prova (resultat negatiu), sol donar una longitud de més de 15 mm d'humitat en el paper de filtre en 5 minuts. Tots dos ulls normalment secreten la mateixa quantitat de llàgrimes. Rep el nom en honor de l'oftalmòleg Otto Schirmer que el va idear