PAQUIMETRIA CORNEAL

Mesurament de l'espessor corneal


 La Paquimetria Corneal avalua el gruix de la còrnia. La còrnia és una capa de teixit transparent que recobreix la part anterior de l’ull i que actua com la primera lent que troba la llum quan penetra a l’ull. La paquimetria és una prova fonamental per tenir en compte en el diagnòstic de malalties corneals, seguiment de pacients glaucomatosos i per a la realització de determinats tractaments de cirurgia refractiva.
 A l'IOH realitzem 3 tipus d'estudi paquimètric:

  • Paquimetria d'interferometria òptica, de no contacte (Pentacam HR)

  • Paquimetria Ultrasònica, mitjançant una sonda que emet ultrasons i que es recolza sobre la còrnia s'obté el gruix en aquest punt determinat de la còrnia.

  • Paquimetria de Coherència Òptica (OCT), que ens permet mesurar no només el gruix corneal en un punt determinat, sinó realitzar mapes de gruix corneal, permetent estudiar per separat diferents estructures de la còrnia (mapes epitelials i estromals).


Per mesurar la pressió intraocular, hem d'aplicar una força sobre la còrnia aplanant-la, per la qual cosa el valor dependrà entre altres factors del gruix de la còrnia. Pacients que tenen una còrnia més gruixuda tindran mesuraments de pressió ocular artificialment alts i, per contra, pacients amb còrnies primes tindran pressions oculars més altes que el que mesura el tonòmetre. La Paquimetria Corneal és un estudi simple, només requereix la col·locació d'una gota d'anestèsia (si es fa servir ultrasò), dura pocs segons, i no produeix molèsties ni visió borrosa.