DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les dades següents:

El titular d'aquest website és "INSTITUT OFTALMOLÒGIC SABADELL S.L.", amb domicili a Rambla 62, 4a planta, 08201 de Sabadell, amb número de NIF: B60505260. Correu electrònic de contacte info@iohoyos.com

La informació continguda a https://iohoyos.com constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix INSTITUT OFTALMOLÒGIC SABADELL S.L. (d'ara endavant "IO HOYOS") en l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'accés a la web https://iohoyos.com exigeix ​​l'acceptació de les condicions d'ús que en cada moment estiguin vigents en aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a https://iohoyos.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de "IO HOYOS", i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, "IO HOYOS" de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgrafs segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per a ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per "IO HOYOS".

"IO HOYOS" vetllarà pel compliment de les condicions anteriors i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de "IO HOYOS". No obstant això, es comunica que, en cas que "IO HOYOS" sol·liciti dades personals, s'informarà degudament l'usuari d'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de normativa que sigui aplicable relativa a la protecció de dades.

 

 

Les dades personals que recull "IO HOYOS" en els diferents tipus de formularis seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l'interessat, així com per al manteniment de la relació que si s'escau, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haureu d'accedir a la nostra Política de Privadesa.

"IO HOYOS" ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

DADES EN XARXES SOCIALS

"IO HOYOS" disposa de perfils a diferents xarxes socials, per la qual cosa hem d'advertir a l'usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils seran conegudes per tots aquells usuaris que també interactuïn en aquest perfil o que simplement el consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de "IO HOYOS" són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari als perfils de "IO HOYOS" serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la mateixa naturalesa del servei. Us recomanem que consulteu les Polítiques de Privadesa de les xarxes socials abans d'utilitzar aquests serveis.

En cas que l'usuari enviï informació de qualsevol mena a "IO HOYOS", sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no fa malbé o ofèn tercers.

"IO HOYOS" només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l'usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i usos posteriors que la xarxa social pogués efectuar.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

"IO HOYOS" no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent de responsabilitat exclusiva de l'usuari que hi accedeixi.

En el mateix sentit, "IO HOYOS" no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

 

 

El Web de "IO HOYOS" conté enllaços a altres pàgines web que poden ser interessants per als usuaris. "IO HOYOS" no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i baix la seva responsabilitat exclusiva.

"IO HOYOS" no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en l'accés a la web https://iohoyos.com i/o en l'ús de les informacions contingudes.

"IO HOYOS" es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan hi concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per "IO HOYOS", i si no n'hi ha els enllaços que s'estableixin a aquesta web, s'hauran de fer a la pàgina d'inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, i el seu objecte és posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que puguin ser del seu interès.

"IO HOYOS" procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. Això no obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als

referits continguts en cas que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@iohoyos.com

RESPONSABILITAT

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la web https://iohoyos.com/

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als termes recollits a la nostra Política de Privadesa.

RESERVA

"IO HOYOS" es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari avís previ, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

"IO HOYOS" es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment del Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Aquestes condicions es regeixen, en tot cas, per la legislació espanyola. INSTITUT OFTALMOLÒGIC SABADELL S.L.

Tots els drets reservats