A través del present avís, "INSTITUT OFTALMOLÒGIC SABADELL S.L." (d'ara endavant "IO HOYOS"), informa els usuaris de la Web https://iohoyos.com, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i la resta de normativa d'aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a "IO HOYOS" les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d'informació o per a la contractació dels diversos serveis que s'ofereixen dins l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats.

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides al formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, "IO HOYOS" podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l'usuari/interessat seran tractades atenent les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació del responsable: "INSTITUT OFTALMOLÒGIC SABADELL SL.L.", amb domicili a Rambla 62, 4a planta, 08201 de Sabadell, amb número de NIF: B60505260. Correu electrònic de contacte info@iohoyos.com.

Identificació del Delegat de Protecció de Dades: Per a totes aquelles qüestions relatives a les dades personals, com poden ser, consultes, sol·licituds, suggeriments, etc., podeu adreçar-vos al Delegat de Protecció de Dades designat per "IO HOYOS" a través del següent correu electrònic info@iohoyos.com al telèfon 937 27 68 48, o presencialment a les nostres oficines a Rambla 62, 4a planta, 08201 de Sabadell.

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractades amb les finalitats següents:

Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat.

Manteniment de la relació que si s'escau s'estableixi.

Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.

Comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes i serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l'interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per als fins del

tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan hi hagi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, cas en què es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció.

Actualment, no es procedeix a realitzar cap mena de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, basant-se en les vostres dades personals. En el cas que en un futur s'anessin a fer aquestes decisions automatitzades, es demanarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament:

Tot tractament dut a terme sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè de forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ, se l'informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en aquest document.

Destinataris, cessions i transferències de dades:

Les vostres dades no seran cedides llevat que siguin estrictament indispensables per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Igualment, les seves dades tampoc seran transferides a països fora de la Unió Europea llevat que fos indispensable per al compliment de les finalitats i ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

Drets dels interessats:

Podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a "IO HOYOS", Rambla 62, 4a planta, 08201 de Sabadell; mitjançant correu electrònic a info@iohoyos.com. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats se'n requerirà l'esmena.

Els drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

Dret d'accés:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals i a la informació següent:

 1. a) els fins del tractament
 2. b) les categories de dades personals de què es tractin
 3. c) els destinataris o les categories de destinataris a què es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals
 4. d) si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini
 5. e) l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l'interessat, o a oposar-s'hi.

 

 1. f) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
 2. g) quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre l'origen
 3. h) l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, a què fa referència l'article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes del tractament per a l'interessat.

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat té dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l’interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, tret que aquest sol·liciti que es faciliti d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.

Dret de rectificació:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat tindrà dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió:

L'interessat tindrà dret a aconseguir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà

obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 1. a) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades altrament
 2. b) l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basa en un altre fonament jurídic
 3. c) l'interessat s'oposi al tractament d'acord amb l'article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'oposi al tractament d'acord amb l'article 21, apartat 2
 4. d) les dades personals hagin estat tractades il·lícitament
 5. e) les dades personals s'han de suprimir per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al responsable del tractament
 6. f) les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentada a l'article 8, apartat 1.

 

 

 

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals de les quals l'interessat ha exercit el dret de supressió, el responsable ha d'adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o rèplica de les dades.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets com el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan hi hagi raons d'interès públic.

Dret a la limitació del tractament:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 1. a) l'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l'exactitud
 2. b) el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús
 3. c) el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions
 4. d) l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat en virtut de l'apartat 1, aquestes dades només poden ser objecte de tractament, a excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, o amb mires a la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un Estat membre determinat.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament d'acord amb l'apartat 1 serà informat pel responsable abans de l'aixecament de la limitació esmentada.

Dret d'oposició:

L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que el concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el qual disposa l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l’ elaboració de perfils sobre la base de les disposicions esmentades.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius imperiosos legítims per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l'interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que el concerneixin, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb l'esmentat màrqueting.

Quan l'interessat s'oposi al tractament amb fins de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquests fins.

 

 

Quan les dades personals es tractin amb fins de recerca científica o històrica o fins estadístiques de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l'interessat té dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que el concerneixin, llevat que sigui necessari per complir una missió realitzada per raons d'interès públic.

Dret de portabilitat de dades:

L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú

i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a qui se'ls hagués facilitat, quan:

 1. a) el tractament estigui basat en el consentiment d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra b) , i
 2. b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

L'exercici del dret esmentat a l'apartat 1 del present article s'entendrà sense perjudici de l'article 17. Aquest dret no s'aplica al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada d'acord amb l'article 16, l'article 17, apartat 1, i l'article 18 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest ho sol·licita així.

Revocació del consentiment: L'interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les dades personals, podrà igualment retirar-lo amb la mateixa facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Quan les dades personals siguin tractades de forma posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà l'interessat de tal extrem.

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

 

 

El web d'https://iohoyos.com conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d'interès per a l'interessat. "IO HOYOS" no assumeix cap responsabilitat

sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l'interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que s'hi fixin i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si teniu algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privadesa, podeu adreçar-vos a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: info@iohoyos.com

INSTITUT OFTALMOLÒGIC SABADELL S.L.

Tots els drets reservats.